SERVEIS
ITINERARI EMPODERAMENT

“No ens atrevim a moltes coses perquè són difícils, però són difícils perquè no ens atrevim a fer-les”- Séneca

1.1/PROGRAMA

LIDER

Problemes

     Què s'aconsegueix?

Bloqueig mental i emocional
Falta de confiança
Baixa o disminució de la motivació

Alt nivell d’estrès
Sensació de desbordament per no atrapar la feina

Aprendre a delegar i gestionar
els recursos de manera més eficient

Comunicació més eficient; escolta activa, empatia, feedback efectiu.

Problemes de comunicació (dificultat en la transmissió del missatge: propòsit, objectius, valors, cultura, feedback)

Dificultats per liderar, motivar, persuadir

Augment de la capacitat de fer front a les situacions difícils (autoconfiança i resiliència) Augment de la motivació i el compromís

Augment de la capacitat de resoldre conflictes

1.2/PROGRAMA PER L'EQUIP DIRECTIU

Problemes

Falta d’alineament i visió conjunta

com equip
Manca de lideratge i descoordinació 

com equip directiu

Procrastinació; posposar presa de decisions i/o tasques a nivell intern

Gestió poc eficient del temps

Equip directiu d’alt rendiment
Estratègia definida i alineada a la visió comuna

Augment de la capacitat d'implementació de l’estrategia

Millora de l’impacte cap a l’equip

      Què s'aconsegueix?

Harmonia aparent (falta de confiança i/o conflictes no resolts)
Baixa assertivitat

Augment de la flexibilitat per gestionar els canvis Capacitat de prioritzar
Visió compartida i consensuada

Coordinació i complementarietat
d’estils de lideratges

1.3/PROGRAMA

PER EQUIPS

Problemes

Falta de cohesió, descoordinació entre departaments
Falta de compromís amb l’organització 

o amb l’equip

Desmotivació
Harmonia aparent-conflictes no resolts Resistència al canvi

Problemes de Comunicació 

(queixes, malentesos)
Nivells elevats d’absentisme i/o

baixes laborals

      Què s'aconsegueix?

Consolidar les bases per el treball en equip d’alt rendiment

Increment de la productivitat
Encaix entre l’estratègia de l’organització i

les necessitats de les persones

Generació de confiança i

sentiment de pertinença com equip

Gestió del canvi de forma sostenible i saludable Responsabilitzar-se de l’impacte de la seva actitud i comportament Creació d’una comunicació 

més creativa i constructiva
Un clima laboral benestant i motivador

ITINERARI EXCEL·LÈNCIA

“El camí de l’èxit està sempre en construcció” - Arnold Palmer

2.1/TRAINING PER LIDERS

Augmentar o potenciar la capacitat de lideratge

Expandir elsrecursos propis per donar resposta a les diferents situacions professionals(entorn VUCA)

Augmentar la consciencia de l’impacte

del propi lideratge

     Què s'aconsegueix?

2.1/TRAINING

PER EQUIPS

I EQUIPS DIRECTIUS

     Què s'aconsegueix?

Augmentar la creativitat

Augment de la cohesió interna

Augment de la positivitat- reconeixement intern- gratitud

Relacions més sanes (respectuoses i nutritives)

Major compromís amb l’organització

Copyright © 2017-2021 Symbiosi Coaching